หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
คำร้องขอใช้บริการสุขาเคลื่อนที่
คำร้องขอปลดภาษี ขอยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ (ที่ดิน)
คำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะ
คำร้องทั่วไป
คำร้องทางโทรศัพท์
หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
การขออนุญาตก่อสร้่างอาคาร
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11