หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 *** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 
 
โครงการ อบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน  
 

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 \"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการ อบรมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด โดยการใช้หลักการตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้หลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ความรู้ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ในบ้านเรือนด้วยวิธีการง่ายๆ มีการฝึกปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนลดปริมาณการทิ้งขยะอินทรีย์ สามารถใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และชุมชน ลดปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บ และนำไปกำจัด พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติทีดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนในพื้นที่ วัด หมู่บ้านจัดสรร รพ.สต. บางคูรัด และเต็มรัก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และผู้นำชุมชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี คุณบุญอนันต์ แคล้วอาวุธ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และ คุณธรรมรัฐ ใจหนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด
--------------------------------------------------------------
\"เทศบาลเมืองบางคูรัด\" โทร 02-963-4007-9
www.bangkurud.go.th , www.facebook.com/bangkurud2558
LINE ID:bangkurud http://line.me/ti/p/~bangkurud

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 15.44 น. โดย งานประชาสัมพันธ์ อบต.บางคูรัด

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย