หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 4กรกฎาคม 2562
     

 
นบ0023.2/ว2268 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น กรณีเยียวยา ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2560  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.2/ว2269 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว709 การสำรวจข้อมุลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  [ 21 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว708 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว704 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว700 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 เพิ่มเติม  [ 20 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1124