*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
     

 
นบ0023.5/ว813 การจัดทำรายการสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว818 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นบ0023.2/ว909 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน  [ 23 ก.พ. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว2554 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถามศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว226 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัด  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
นบ0023.4/ว861 สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  [ 21 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1033