*** ให้ผู้สูงอายุและคนพิการมารายงานตัวยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด หากมีข้อสงสัย ติดต่อกองสวัสดิการสังคม โทร 02-963-4007-9 มือถือ 098-2754033 ***
 

  
เลขที่ 21/1 หมู่ที่ 4 ถ.บางไผ่ - หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-9634007-9
โทรสาร : 02-9270658
Website : www.bangkurud.go.th
Email : bangkurud2558@hotmail.com
  
 
  คณะผู้บริหาร
 
02-9634007 ต่อ 221 ห้องนายก อบต.
 
02-9634007 ต่อ 223 รองนายก อบต.
 
02-9634007 ต่อ 225 ปลัด อบต.
 
02-9634007 ต่อ 224 รองปลัด อบต.
  สำนักงานปลัด อบต.
 
02-9634007 ต่อ 115 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
02-9634007 ต่อ 116 งานบุคคล / งานกฏหมาย
 
02-9634007 ต่อ 117 งานธุรการ / ห้องประชุมฯ
 
02-9634007 ต่อ 120 งานประชาสัมพันธ์
 
02-9634007 ต่อ 0 ส่วนกลาง
 
02-9634007 ต่อ 123 งานป้องกันฯ
  กองคลัง
 
02-9634007 ต่อ 112 ผอ.กองคลัง
 
02-9634007 ต่อ 113 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
02-9634007 ต่อ 114 งานจัดเก็บ
 
02-9634007 ต่อ 113 งานการเงิน
  กองช่าง
 
02-9634007 ต่อ 121 ผอ.กองช่าง
 
02-9634007 ต่อ 122 ห้องกองช่าง
  กองการศึกษาฯ
 
02-9634007 ต่อ 226 กองการศึกษาฯ
 
02-9634007 ต่อ 124 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองสาธารณสุข
 
02-9634007 ต่อ 227 ผอ.กองสาธารณสุข
 
02-9634007 ต่อ 228, 229 กองสาธารณสุข
 
02-9634007 ต่อ 230 หน่วยกู้ชีพ
  กองสวัสดิการสังคม
 
02-9634007 ต่อ 118 กองสวัสดิการสังคม