• slide6
 • DSC 0283
 • 397867 445368135551718 2028743861 n
 • slide6
 • slide4
 • slide2
 • slide5
 • slide3

ข่าวสาร / กิจกรรม

 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ นางทองสุข คงคล้าย ผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ นางทองสุข คงคล้าย ผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 ร่วมกัหน่วนพัฒนาสังคมที่ 23 ที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่นอน เมื่อวันที่ Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในโครงการ "ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา Read More
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ หมู่ที่ 3 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสวัสดิการสังคม นำโดย คุณอิสรีย์ เถลิงรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในโครงการ "ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน เก็บขยะ บริเวณถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ฝังตะวันตก และนายบางฝั่งเหนือ ตามคำร้องของประชาชน +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน เก็บขยะ บริเวณถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ฝังตะวันตก และนายบางฝั่งเหนือ ตามคำร้องของประชาชน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดในพื้นที่ตำบลบางคูรัด Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย และโรคไข้เลือดออก บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกบริการประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย และโรคไข้เลือดออก บริเวณหมู่บ้านบัวทอง 4 Read More
 • กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน +

  กิจกรรมเคารพธงชาติประจำวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ ขอเชิญประชาชน ตำบลบางคูรัด ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เวลา 8.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คุณกัญญา ไข่สง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วม ปิดโครงการและรับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) รุ่นพิเศษ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คุณกัญญา ไข่สง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วม ปิดโครงการและรับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) รุ่นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัดงานปลัดออกบริการประชาชน ตัดต้นไม้ที่หักโค่น และต้นไม้ที่พาเสายไฟ บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 +

   องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร มอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัดงานปลัดออกบริการประชาชน ตัดต้นไม้ที่หักโค่น และต้นไม้ที่พาเสายไฟ บริเวณ หมู่บ้านร่มเงาไม้ หมู่ที่ 8 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน Read More
 • ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คุณกัญญา ไข่สง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วม โครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) รุ่นพิเศษ +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด คุณกัญญา ไข่สง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ร่วม โครงการ อบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) รุ่นพิเศษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาสังคมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี Read More
 • 1
 • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่องกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  windows background images 2 copy Medium

  Read More
 • คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  001

  002

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดยมีบริการ

  Read More
 • ขอเชิญผู้เลี้ยงสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันฟรี ได้ที่ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี " ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 8.30 +

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดและคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้เลี้ยงสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เช่น กระต่าย หนู ฯลฯ รับบริการฉีดวัคซีนป้องกั นโรค พิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด และบริการทำหมันฟรี ได้ที่ โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเต็มรัก เรื่อง แผนการรณรงค์การให้วัคซีน คอตีบ บาดทะยัก แก่ประชาชนอายุ 20-40 ปี ระหว่างวันที่ 9 - 30 มกราคม 2558 ตามจุดบริการดังนี้ +

  001 Medium

  002 Medium

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียน ภาษาอังกฤษ english program ฟรี โดยเรียนกับเจ้าของภาษา ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยทองสุข โดยจะทำการเรียน ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป +

  Untitled-1 copy

  Read More
 • ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเรียนลีลาศฟรีทุก "วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น." ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าเรียนได้ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด +

  free-wallpaper-27 copy copy

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีประชาชนที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th +

  11001

  11002

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เรื่อง แนะนะการจดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ +

  11003

  11004

  Read More
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ห้ามนำงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างออกนอกประเทศ และข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับงาช้าง +

  11005

  11006

  11007

  11008

  11009

  Read More
 • 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 • ข่าวเด่น
 • ข่าวการเมือง
 • ข่าวเศรษฐกิจ
 • ข่าวการศึกษา
 • ข่าวเทคโนโลยี

รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

รายงานกิจการสภา

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

งบการเงินและงบทดลอง

วิดีทัศน์ อบต.บางคูรัด

ผลการดำเนินงาน

ค้นหา

 • nayok
 • nayok2
 • nayok3
 • nayok1

สายตรงผู้บริหาร

 copy

 

2 copy copy

2 copy

ชุดกู้ชีพ
ราคาสินค้าเกษตร
5
header02
header
item-1 copy

free-red-with-gold-frame-backgrounds

เว็บเพื่อนบ้าน

ผู้เยี่ยมชม

215233
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
119
324
1235
10505
215233

Your IP: 184.73.61.226
Server Time: 2015-01-28 11:09:54